ENGLISH
     • новини
     • публикации
  членове
  история
  награди
  anti-spam
  за ISOC.bg
  за контакти
  disclaimer
  sponsors
НОВИНИ
Писмо до Народното събрание
автор: isoc.bg 17.10.2002
   

До: Парламентарната комисия
по транспорт и телекомуникации

Становище по законопроекта за далекосъобщенията
на “Интернет общество - България”

Уважаеми дами и господа народни представители,

Независимо от факта, че ЗД има много положителни страни, ние насочваме вниманието ви към проблемите.

Новият ЗД въвежда лицензиране за Интернет доставчиците, което е голяма стъпка назад от решението от 1999 г., с което за тях се въведе свободен режим. Преминаването от лицензионен към свободен режим бе цитирано като достижение на България и в Годишния доклад по присъединяването към ЕС от ноември 2000 г.

Освен ограничаващата конкуренцията процедура по лицензиране, ЗД въвежда и годишна лицензионна такса, която може да достигне до 1.2 % от оборота на Интернет операторите. Тази санкция ще има огромен негативен ефект върху операорите, работещи с ниска или изобщо без печалба. Освен това тя ще доведе до повишаване на ценита за Интернет достъпа, когато обявената правителствена цел е точно обратната – да увеличи използването на Интернет, за да направи бизнесът по ефективен и икономиката – действаща и пазарна.

Според новия ЗД полицията ще има правото да изисква от доставчиците на услуги да инсталират за собствена сметка оборудване, необходимо за полицейски контрол върху обмена на данни. Такъв подход е много близък да плана на руската Федерална служба за сигурност (наследниците на КГБ) СОРМ, който е критикуван от всички прогресивни организации по цял свят. Полицията следва да има достъп до подобна информация само в уредените от закона случаи и това не бива да става с изискването за инсталиране на специален софтуер и хардуер за сметка на операторите.
Новият ЗД дава на служителите на Комисията за регулиране на съобщенията правото да претърсват жилища и превозни средства – една типично полицейска функция и следователно тя трябва да се контролира от съдебната система, а не от административно ведомство.

Проектозаконът забавя навлизането на лоялна и ефективна конкуренция в телекомуникациите, чрез отлагането до 1-ви януари 2004 г. навлизането на някои услуги и до 1-ви януари 2005 г. на други. Това забавяне означава, че компаниите, които биха искали да навлязат на пазара още през януари 2003 г. ще бъдат са в неравнопоставено положение спрямо монополистът БТК. Тъй като няма да се знае какви са разходноориентираните цени, БТК ще има възможност да субсидира дейностите си и да се “отърве” от конкуренцията, още преди последната да се установи на пазара.

С този проектозакон, правителството чрез КРС ще има контрол върху управлението на Интернет-имената, завършващи на .bg. Предложението е в противоречие с постигнатия консенсус в обществото, че тази дейност следва да се извършва от неправителствена организация с общественополезна цел. Освен това то ще даде правото на правителството да контролира съдържанието в Интернет чрез техническите средства по поддържане на домейните.

Всичките посочени мерки ще имат следните последствия:

 • забавяне навлизането на конкуренцията в телекомуникациите;
 • спиране развитието и използването на Интернет, постигнати чрез делото на “Интернет общество” срещу правителството от 1999 г. за отмяна на лицензирането на Интернет-операторите,
 • въвеждане на цензура – формална, чрез наредбите на министъра на транспорта и съобщенията или автоцензура – осъществявана от самите Интернет-доставчици под страха от отнемане на лиценза им;
 • създаване на паралелна на БТК структура – мрежа на държавната администрация, която ще може да се използва не само за защита на националната сигурност и националните интереси;
 • увеличаване тежестта при започването на бизнес-дейност в областта на далекосъобщенията – както чрез появата на нови лицензионни режими, така и със засилването на съществуващите такива;
 • създаване на потенциални сериозни пречки пред процеса по присъединяване на България към ЕС, тъй като забавянето на либерализацията на пазара може да доведе до повторното отваряне за преговори на глава 19 “Телекомуникации”.

  Ние подготвяме и след първо четене ще ви предложим конкретни препоръки за промени в ЗД и изясняване на текстовете, така че да бъдат в унисон както с действащото, така и с предстоящите да влезат в сила през месец юли 2003 г. европейското директиви.
  Готови сме да участваме в работна група с представители на МТС и КРС, в която да се уточнят точните текстове, които създават такива проблеми на обществото и на държавата.

  С уважение:
  Радостина Ранова,
  Интернет общество - България

 • ###