С П И С Ъ К
на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране, общо лицензиране и свободен режим
(на основание Чл.39 ал.2 на Закона за далекосъобщения (Обн. ДВ бр. 93 от 1998 г.) и Решение № 570 от 29.10.1998 г. на МС за приемане на Секторната политика на Република България (Обн. ДВ бр. 129 от 1998 г./ )

I Индивидуални лицензии

Индивидуални лицензии се издават за всички далекосъобщителни дейности, свързани с изграждане, поддържане и използване на мрежи и/или предоставяне на услуги чрез тях, в случаите на използване на ограничен ресурс в смисъла на Закона за далекосъобщения.
Индивидуални лицензии се издават и за всички далекосъобщителни дейности, свързани с Радио и телевизионна дейност по смисъла на Закона за далекосъобщения и Закона за радиото и телевизията.
На индивидуално лицензиране подлежат следните видове далекосъобщителни дейности:
1.ТВ радиоразпръскване - национално покритие
2.ТВ радиоразпръскване - местно покритие
3. радиоразпръскване - национално покритие
4. радиоразпръскване - местно покритие
5.Кабелни  кабелни далекосъобщителни мрежи за радио и телевизионни сигнали и други услуги
6.Мрежи и услуги за персонално повикване
7.Мобилни радиомрежи TRUNK, аналогови - местно покритие
8.Мобилни радиомрежи TRUNK цифрови- с местно национално покритие
9.VSAT мрежи с управляващи станции на територията на РепубликаБългария.
10. Мобилна клетъчна мрежа, аналогова стандарт NMT и цифрова стандарт GSM - национално покритие
11. Мобилни клетъчни мрежи с местно покритие
13. Фиксирани радиорелейни линии
14. Телевизионни мрежи MVDS в обхвата 40 ГHz
15. Телефонни мрежи TFTS
16. /Широколентови/ системи за пренос на данни - WBDTS
17. Обществени мрежи за предаване на данни
18. DECT като WLL системи за обособени мрежи без достъп до обществената далекосъобщителна мрежа
19. Инсталиране и експлоатация на телефонни апарати за обществено ползване, включително и системата за управление
20.Обособени мобилни радиотелефонни мрежи PMR и PAMR
21.Спътникови наземни крайни крайни устройства (INMARSAT-D, EMS-PRODAT, EMS-MSSAT)
22. радиомрежи  с пренос на данни с локален абонатен достъп RLAN
23. глобални спътникови мобилни далекосъобщителни системи

II Общи лицензии
На общо лицензиране подлежат следните видове далекосъобщителни дейности:
1.Мобилни спътникови терминали:
а) INMARSAT - C;
б) INMARSAT - D/D+
в) INMARSAT - M;
г) INMARSAT - mini- M;
д) EUTELTRACS;
е) ARCANET;
2.Спътникови терминали за репортажни цели;
3.Репортажни радиорелейни линии;
4.INTERNET - предоставящи достъп оператори;
5.Корабни и самолетни радиостанции;
6. мрежи и крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати;
7. Радиолюбители;
8. КВ станции СВ 27 MHz;
9. обособени мрежи за предаване на данни;
10. инсталиране и експлоатация на телефонни апарати за обществено ползване;
11. услуги с добавена стойност (услуги, които се явяват допълнителни към основната услуга за съответната мрежа).

III Свободен режим

На свободен режим са следните видове далекосъобщителни дейности:

1. обособени далекосъобщителни мрежи за собствени нужди, които нямат достъп до обществени далекосъобщителни мрежи и не ползват радиочестотен спектър, когато:
    а) се намират в недвижим имот, ползван от едно или съвместно от повече лица;
    б) свързват няколко съседни недвижими имота, ползвани от едно или съвместно от повече лица;
    в) се намират в отделни или механично свързани превозни средства - влакове, кораби и самолети;
    г) се намират в недвижими имоти ползвани от едно или съвместно от повече лица, взаимно свързани с една или повече частни наети линии от мрежи на обществени далекосъобщителни оператори;
2. радиосъоръжения с малък обхват на действие, чрез които не се осъществяват далекосъобщителни дейности;
3. крайни устройства на фиксираната мрежа
4. крайни устройства на мобилна клетъчна мрежа.