Публикуваме крайно интересния немски закон, в който германският законодател се занимава с Интернет. Обърнете внимание на чл. 4 (всъщност, забележете, че целият закон се състои от 6 текста!). По този повод Вени Марковски заяви:
"Имам основателни съмнения дали българското законодателство е синхронизирано с европейското, но нямам съмнения, че европейското е синхронизирано с немското".

ЗАКОН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЛЕМАТИЧНИТЕ УСЛУГИ
(Закон за телематичните услуги)

(Gesetz über die Nutzung von Telediensten - Teledienstegesetz)
Държавен вестник 1997 І 1870

Забележка: Законът за телематичните услуги e издаден като Член 1 от Закона за информационните и съобщителните услуги (Informations- und Kommunikationsgesetz), Държавен вестник 1997 І 1870.

§ 1 Цел на закона
§ 2 Обхват
§ 3 Дефиниции
§ 4 Свобода на достъпа
§ 5 Отговорност
§ 6 Идентифициране на доставчиците

§ 1 Цел на закона
Целта на закона е да се създадат еднакви икономически условия за различните възможности за използването на електронните информационни и съобщителни услуги.

§ 2 Обхват
(1) Разпоредбите по-долу ще се прилагат за всички електронни информационни и съобщителни услуги, които са предназначени за индивидуално използване на комбинируеми данни като знаци, образи или звуци, и се предават по далекосъобщителен път (телематични услуги).
(2) Телематичните услуги по смисъла на т.1 са по-специално

  1. услуги в областта на индивидуалните комуникации (напр. електронни банкови услуги, обмен на данни),
  2. информационни или съобщителни услуги, доколкото не става дума за редакционни мерки за формиране на общественото мнение (предоставяне на данни, напр. за транспорта, времето, околната среда и борсите, разпространение на информация за стоки и услуги),
  3. предоставяне на достъп до Интернет или други мрежи,
  4. предоставяне достъп до електронни игри,
  5. стоки и услуги, предлагани и излагани в електронно достъпни бази данни с интерактивен достъп и възможност за директна поръчка.

(3) § 2 (1) се прилага, независимо дали използването на телематичните услуги е изцяло или отчасти безплатно или срещу заплащане.
(4) Този Закон не се прилага по отношение на:
  1. далекосъобщителните услуги и търговското предоставяне на далекосъобщителни услуги съгласно § 3 от Закона за далекосъобщенията от 25 юли 1996 г. (Telekommunikationsgesetz, Държавен вестник BGBl. І, стр. 1120),
  2. радиоразпръскването по смисъла на § 2 от Държавния договор за радиоразпръскването (Rundfunkstaatsvertrag),
  3. съдържание, предоставено чрез услуги за разпространение и при поискване, доколкото не става дума за редакционни мерки за формиране на общественото мнение съгласно § 2 от Държавния договор за медийните услуги (Mediendienstestaatsvertrag), сключен между 20 януари и 7 февруари 1997 г.
(5) Правните разпоредби, свързани със закона за пресата, остават незасегнати.

§ 3 Дефиниции

По смисъла на този закон
  1. Терминът “доставчици” означава физически или юридически лица или групи от лица, които предоставят свои или на трети лица телематични услуги или които предоставят достъп за използването на телематични услуги,
  2. терминът “потребители” означава физически или юридически лица или групи от лица, търсещи телематични услуги.


§ 4 Свобода на достъпа
В рамките на обхвата на този закон телематичните услуги не подлежат на лицензиране или регистрация.

§ 5 Отговорност
(1) Доставчиците носят отговорност съгласно общото законодателство за съдържанието, което предоставят за ползване.
(2) Доставчиците не носят отговорност за каквото и да било съдържание, предоставяно от трети лица, което предоставят за ползване, освен ако знаят за съдържанието и имат техническа възможност и от тях може разумно да се очаква да предотвратят използването на такова съдържание.
(3) Доставчиците не носят отговорност за съдържание, предоставяно от трети лица, до което те само предоставят достъп. Автоматичното и временно запазване на съдържанието, предоставяно от трети лица, извършено по искане на потребител, ще се счита за предоставяне на достъп.
(4) Задълженията съгласно общото законодателство за блокиране използването на незаконно съдържание остават в сила, ако доставчикът узнае за такова съдържание при спазване на тайната на далекосъобщенията съгласно § 85 от Закона за далекосъобщенията (Telekommunikationsgesetz), и доколкото блокирането е технически възможно и може разумно да бъде очаквано.

§ 6 Идентифициране на доставчиците
При търговски оферти доставчиците са длъжни да указват:
1. своето име и адрес, както и
2. в случай на асоциации и групи от лица, името и адреса на техния оторизиран представител.