Чл. 78.
Общата лицензия съдържа изисквания за:

1. взаимно свързване на далекосъобщителната мрежа на лицензирания с други лицензирани мрежи;
2. свързване на крайни устройства с одобрен тип към далекосъобщителната мрежа;
3. равнопоставеност на потребителите про осигуряване на достъп и ползване на услугите;
4. съгласуване с Държавната комисия по далекосъобщения на общи условия за взаимоотношенията с потребителите на услугите;
5. публикуване на цените на услугите;
6. предоставяне на потребителите на достатъчна и актуална информация за сметките и тарифите на услугите;
7. установяване на прост метод за уреждане на спорове с потребителите;
8. представяне на документи, отчети, декларации, свързани с дейността на лицензирания;
9. съобразяване с техническите стандарти или изисквания, включително стандарти за ниво на услугата;
10. заплащане на лицензионни и други такси.