Коментар на Анкетата

Проблемът около включването на Интернет доставчиците в графата "Обща лицензия" в заповед РД 09-235/98, публикувана в ДВ, бр. 154 беше дълго обсъждан в Интернет, в пресата и в електронните медии както от представители на Интернет обществото, така и от чиновници от държавната администрация. Размяната на аргументи беше в стил "вие си обсъждайте, ние ще си приемем каквато нормативна база ни се иска". Решихме да използваме аргументите на бюрокрацията и да ги зададем под формата на въпроси на над 5600 потребители на Интернет в цяла България. Получихме 760 отговора - около 1% от всички ползватели на Интернет у нас. Тъй като проучването е направено само сред потребителите на Интернет в страната, които са наясно с качествата на услугата, извадката става изключително представителна

Резултатите категорично доказват, че единственият сериозен проблем пред високото качество на Интернет в България е ниското качество на телефонните линии. Това е мнението на 52% от потребителите. Този проблем е извън компетенциите на доставчиците и респективно не може да бъде решен от тях, независимо от наличието или отсъствие на лицензия. Само 2% смятат, че оборудването на доставчиците не е качествено или не е достатъчно производително. В компетентността им не се съмнява никой (0%). 18% от потребителите са наясно, че това което получават напълно съответства на цената, която плащат за него. По стара традиция, който печели пари е спекулант - но така мисли само един на всеки десет българи.
Следователно можем категорично да направим извода, че що се отнася до качеството на достъпа до Интернет, проблемите са два - лошото качество на телефонната мрежа и неплатежоспособността на потребителите. И двата няма да се решат с лицензирането на Интернет доставчиците.

Любопитно е отношението на потребителите към цените на предлаганите Интернет услуги.
Прави впечатление, че потребителите не са наясно със структурата на Интернет. 47% смятат, че цените трябва да зависят от заплатите. Може би за тях ще е разочарованиe, но в пазарната икономика цените на стоките и услугите не могат да бъдат по-ниски от себестойността им. От платежоспособността на потребителите зависи само нормата на печалба на търговците. При наличието на конкуренция между над 120 доставчика нормата на печалба не може да не е в рамките на разумното.
Доста малка част от интернавтите преценяват правилно факта, че българските доставчици имат по-големи разходи от техните американски колеги, за да осигурят същата услуга. Вероятно не отчитат това, че освен всички други разходи (които у нас са по-големи), българските доставчици плащат и за междуконтинентална връзка (най-често през сателит) - разход, който американците нямат. Освен това те получават телефонните си линии с предимство, а българските - с подкуп.
Като цяло прави впечатление, че потребителите са икономически неориентирани и преценяват цените според джоба си.

Джобът се оказва и основният критерий, по който потребителите си избират доставчик. 74% от тях първо отделят една сума, която могат да си позволят да изхарчат за Интернет и после търсят какво е най-доброто, което може да се купи с тези пари. Високо качество търси едва един на всеки четири клиента. Това показва, че не качеството е основният критерии за достъпа до Интернет и следователно не е нужно да се принуждават доставчиците да го подобряват. По-доброто качество ще доведе до вдигане на цените и тези 74% от потребителите може би ще изпаднат зад борда, ако летвата бъде вдигната твърде много. Очевидно в България пазарът се определя от възможностите, а не от желанията, поне що се отнася до Интернет.

Решихме да проверим и какви са преките очаквания на потребителите относно резултатите от евентуалното лицензиране. Само 1 на всеки 100 потребители вярва, че цените ще паднат.
96% не вярват, че скоростта на работа ще се увеличи.
98% не мислят, че злоумишлените действия ще намалеят. Почти половината от потребителите са убедени, че нищо няма да се промени. Другата половина предвиждат отрицателни промени в смисъл "ще има повече корупция", "ще се вдигнат цените заради новите такси".
Реално подобрение очакват само 6% от Интернавтите в България..

Изводи:
Така получените резултати показват еднозначно, че потребителите не смятат, че с лицензирането на Интернет доставчиците ще се подобри качеството на услугите.
Същевременно интернавтите си дават сметка, че проблемите с хакерите и злоумишлените действия могат да се решат не с лицензия, а с промени в Наказателния кодекс.
Подробности от коментарите на потребителите могат да се видят на адрес http://www.isoc.bg/kpd/

Проучването е организирано от "Интернет Общество - България".
Окончателните резултати се намират на адрес http://www.isoc.bg/kpd/anketa.html.
Те могат да бъдат използвани от други средства за масова информация само при условие, че се цитира точният адрес и организаторът на изследването!

(C) Copyright, София 1999, Интернет Общество - България.
Интернет Общество - България и логото са запазени марки на "Интернет Общество - България".